Dziedziniec Sztuki

Dziedziniec sztuki

Dziedziniec Sztuki jest jednym z czołowych projektów podejmowanych przez Towarzystwo Aktywności Kulturalnej Jawor i Samoorganizację Artystyczną Zamek Nadaje przy wsparciu Urzędu Miasta, Muzeum Regionalnego w Jaworze, Jaworskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ta szeroka koalicja łącząca stowarzyszenia, jaworskich artystów i miejskie instytucje ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu kulturowemu, jakie dotyka Jawor i wiele innych, małych miejscowości w całej Polsce. W dużych miastach popyt na kulturę sprawia, że pojawia się wiele komercyjny jednostek zapewniających dostęp do zróżnicowanych dóbr kultury. Niestety rynek kultury w małych miastach nie rozwinął się. Główne czynniki, które o tym decydują to:

  • emigracja młodzieży do dużych miast – młodzież wyjeżdża w poszukiwaniu pracy, ale również ze względu na mały dostęp do kultury;
  • zła sytuacja ekonomiczna – małe zarobki nie pozwalają rozszerzyć wydatków o dobra kulturalne;
  • brak kompetencji kulturowych – niska wiedza na temat kultury, brak potrzeby uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym;
  • błędna polityka kulturalna władz – brak analizy sytuacji i długofalowej strategii.

Czynniki te wzajemnie na siebie oddziałują, doprowadzając do załamania kulturowego, społecznego i ekonomicznego. Aby przeciwdziałać tej tendencji potrzebne są długofalowe działania oparte na strategii, umożliwiającej wyjście z impasu kulturowego i społecznego wykluczenia. Niezbędna przy tym jest współpraca instytucji, organizacji pozarządowych, podmiotów i osób zainteresowanych pobudzeniem aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Jawora. Inicjatywy kulturalno – artystyczne podejmowane w ramach Dziedzińca Sztuki, będące częścią całorocznej działalności Towarzystwa Aktywności Kulturalnej Jawor, oparte są na strategi, której główne założenia to:

  • Animowanie życia kulturalnego – organizacja koncertów, festiwali, wystaw, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów, happeningów – cele działalności: aktywizacja jaworzan, promowanie postawy twórczej, podnoszenie kompetencji kulturowych, kształtowanie percepcji emocjonalno – intelektualnej, przygotowanie dzieci i młodzieży do twórczego uczestnictwa w kulturze i społeczeństwie, budowanie wspólnoty lokalnej, zwiększenie potencjału turystycznego miasta Jawora;
  • Wsparcie i promocja działalności twórczej i artystycznej: stworzenie warunków do rozwoju artystycznego; budowanie relacji między środowiskami twórczymi a społecznością Jawora, które pozwolą wykorzystać dorobek artystyczny w budowie kapitału społecznego i tożsamości lokalnej, promocja miasta Jawora;
  • Tworzenie i komunikacja treści kulturowych: poszukiwanie innowacyjnych zastosowań w komunikacji społecznej w tym komunikacji treści kulturowych, mających na celu pobudzenie aktywności kulturalnej i społecznej mieszkańców Jawora;

Dziedziniec Sztuki – ośmiodniowe święto kultury w Jaworze, oferuje szeroki program kulturalny, będący efektem twórczej współpracy wielu inicjatyw artystycznych i społecznych takich jak: Towarzystwo Aktywności Kulturalnej Jawor, Samoorganizacja Artystyczna Zamek Nadaje, Festiwal preTEXTY, Międzynarodowy Festiwal Watch Dosc, Amnesty International, Street art Studio Zamek, Land art Jawor, Bez Granic film festiwal.